Semos Summer Sprints – Стипендирани летни менторски програми!

10 делумни стипендии во вредност од 235€ за Software Tester

Стекнете се со ИТ вештини на иднината!

Официјалната програма за Software Tester by ISTQB е интензивна и се одвива забрзано во само 2 месеца. Искористете го летото за добивање на нови знаења, титули, како и работа на проекти. Воедно ќе имате можност овие обуки да ги следите по повластени цени.

Тестирањето на софтвер е еден од клучните делови во развојот на еден софтвер, процес на извршување на планирани проверки на функционалноста на еден систем, програма или апликација, со сеопфатна цел за подобрување на софтверските перформанси. Невозможно е да се создадат успешни дигитални производи без да се тестираат пред и по продукција. Најдобрите тимови за развој на софтвер уште од самиот почеток вклучуваат тим од тестери и QA инженери. Биди и ти дел од тој тим!

Почеток: 26.06.2023

Начин на плаќање
Можност за плаќање до 6 рати со кредитни картички на Стопанска банка АД Скопје без камата или со договор заверен на нотар - до 6 месечни рати.

Повеќе информации
075/226-875
sanja.gavrilovska@semos.com.mk
www.semosedu.com.mk

SOFTWARE TESTER

Штo ќе научиш на нашата Software Tester програма

Име на модул Број на часови
ISTQB® Software Testing Foundation 24
ISTQB® Foundation Extension Agile Tester 20
Практичен проект со ментор 20
Планирање и развој на кариера 9

Семос Едукација има статус на акредитиран провајдер на обука за ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) и ISTQB Certified Tester Foundation Level – Agile Tester (CTFL-AT) од страна на UK Testing Board (UKTB), нашите тренери се професионалци со долгогодишно искуство во областа.

Искористете ги овие обуки за понатамошно развивање на вештините и подгответе се за ISTQB Software Testing Foundation Level - ISTQB CTFL_Syll2018 сертификација!

ISTQB® Software Testing Foundation обуката им овозможува на оние слушатели без искуство во оваа област да се стекнат со знаење за некои од основните принципи на тестирање. Слушатели ќе научат како активностите за тестирање ги поддржуваат активностите за развивање во различни модели за развој на софтвер, како и општата терминологија за тестирање.
Курсот дава преглед на статичните и динамичните техники на тестирање и како истите да се применат; ве запознава со менаџирање на проблеми при тест, вклучувајќи планирање на тест и проценка, тестирање врз основа на ризик и менаџирање на инциденти, како и поддршка на алатки за тестирање, опишувајќи многу видови на поддршка на алатки, придобивки и потенцијални ризици на алатките и ефективен процес за нивно вклучување во организација.

ISTQB® Foundation Extension Agile Tester oбуката ги води тестерите до разбирање на вредностите и принципите кои ги поткрепуваат Agile проектите, и како тие се интегрален дел од целиот тим заедно со девелоперите и бизнис претставниците. Agile Extension ќе му овозможи на тестерот знаење со кое ќе може да биде дел од Agile тестинг тимовите и да постигне поголеми перформанси.

Во третиот дел од програмата започнува најважната фаза, односно работата на реален проект под менторство, кој придонесува кон реална примена на веќе стекнатите вештини на секој од учесниците и стекнување на практично искуство кое води до зголемена самодоверба.

Планирање и развој на кариера

  1. Тема - Вовед во развој и планирање на кариера
    Запознавање со предусловите за развој на кариерата и давање на насоки за изработка на индивидуален план за кариера.
  2. Тема - Изработка на ЦВ, мотивационо писмо и LinkedIn профил
    Дискусија за содржината на ЦВ и мотивационо писмо и детална разработка на поединечните целини кои истите ги содржат. Отварање на профил на LinkedIn и негова оптимизација согласно претходно стекнатите знаења и потребите на компаниите.
  3. Тема - Подготовка за интервју
    Практични совети за вербална и невербална комуникација како и дискусија за најчесто поставуваните прашања во рамки на едно интервју.

Менторски проекти (практичен проект)
Работата на практичен проект е најважниот дел од процесот на едукација. Со помош и поддршка од менторите, слушателите изработуваат практичен проект во којшто имаат можност да го употребат претходно стекнатото знаење. Работата на практични проекти придонесува во развојот на критичко размислување и стекнување на вештини за справување со проблеми. Најголемата предност на практичните проекти е тоа што истите се дел од професионалното потфолио на слушателите и претставуваат чекор напред во нивниот кареиерен развој.

ЗОШТО ДА АПЛИЦИРАТЕ ЗA ОФИЦИЈАЛНАТА ЛЕТНА ПРОГРАМА?


ПРИЈАВИ СЕ ТУКА